Smernica a rovnica priamky 3x+2y=36


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[8; 6] a B[10; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -1.5x+18

Normálový tvar rovnice priamky: 3x+2y-36 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 2t+8
y = -3t+6      ; t ∈ R

Smernica: k = -1.5

Smerový uhol priamky: φ = -56°18'36″ = -0.9828 rad

X-posunutie: x0 = 12

Y-posunutie: y0 = q = 18

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 9.9846

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 3.6056

Vektor: AB = (2; -3)

Normálový vektor: n = (3; 2)

Stred úsečky AB: M = [9; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 2x-3y-4.5 = 0


Vektor OA = (8; 6) ;   |OA| = 10
Vektor OB = (10; 3) ;   |OB| = 10.4403
Skalárny súčin OA .OB = 98
Uhol ∠ AOB = 20°10'14″ = 0.352 rad