Smernica a rovnica priamky 6x+y=54


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[8; 6] a B[9; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -6x+54

Normálový tvar rovnice priamky: 6x+y-54 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+8
y = -6t+6      ; t ∈ R

Smernica: k = -6

Smerový uhol priamky: φ = -80°32'16″ = -1.4056 rad

X-posunutie: x0 = 9

Y-posunutie: y0 = q = 54

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 8.8775

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.0828

Vektor: AB = (1; -6)

Normálový vektor: n = (6; 1)

Stred úsečky AB: M = [8.5; 3]

Rovnica osi úsečky: x-6y+9.5 = 0


Vektor OA = (8; 6) ;   |OA| = 10
Vektor OB = (9; 0) ;   |OB| = 9
Skalárny súčin OA .OB = 72
Uhol ∠ AOB = 36°52'12″ = 0.6435 rad