Smernica a rovnica priamky 3x+y=30


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[8; 6] a B[9; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -3x+30

Normálový tvar rovnice priamky: 3x+y-30 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+8
y = -3t+6      ; t ∈ R

Smernica: k = -3

Smerový uhol priamky: φ = -71°33'54″ = -1.249 rad

X-posunutie: x0 = 10

Y-posunutie: y0 = q = 30

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 9.4868

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 3.1623

Vektor: AB = (1; -3)

Normálový vektor: n = (3; 1)

Stred úsečky AB: M = [8.5; 4.5]

Rovnica osi úsečky: x-3y+5 = 0


Vektor OA = (8; 6) ;   |OA| = 10
Vektor OB = (9; 3) ;   |OB| = 9.4868
Skalárny súčin OA .OB = 90
Uhol ∠ AOB = 18°26'6″ = 0.3218 rad