Smernica a rovnica priamky 6x+y=56


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[8; 8] a B[9; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -6x+56

Normálový tvar rovnice priamky: 6x+y-56 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+8
y = -6t+8      ; t ∈ R

Smernica: k = -6

Smerový uhol priamky: φ = -80°32'16″ = -1.4056 rad

X-posunutie: x0 = 9.3333

Y-posunutie: y0 = q = 56

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 9.2063

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.0828

Vektor: AB = (1; -6)

Normálový vektor: n = (6; 1)

Stred úsečky AB: M = [8.5; 5]

Rovnica osi úsečky: x-6y+21.5 = 0


Vektor OA = (8; 8) ;   |OA| = 11.3137
Vektor OB = (9; 2) ;   |OB| = 9.2195
Skalárny súčin OA .OB = 88
Uhol ∠ AOB = 32°28'16″ = 0.5667 rad