Smernica a rovnica priamky 4x+y=40


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[8; 8] a B[9; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -4x+40

Normálový tvar rovnice priamky: 4x+y-40 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+8
y = -4t+8      ; t ∈ R

Smernica: k = -4

Smerový uhol priamky: φ = -75°57'50″ = -1.3258 rad

X-posunutie: x0 = 10

Y-posunutie: y0 = q = 40

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 9.7014

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 4.1231

Vektor: AB = (1; -4)

Normálový vektor: n = (4; 1)

Stred úsečky AB: M = [8.5; 6]

Rovnica osi úsečky: x-4y+15.5 = 0


Vektor OA = (8; 8) ;   |OA| = 11.3137
Vektor OB = (9; 4) ;   |OB| = 9.8489
Skalárny súčin OA .OB = 104
Uhol ∠ AOB = 21°2'15″ = 0.3672 rad