Smernica a rovnica priamky 10x-y=90


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[9; 0] a B[10; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 10x-90

Normálový tvar rovnice priamky: 10x-y-90 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+9
y = 10t      ; t ∈ R

Smernica: k = 10

Smerový uhol priamky: φ = 84°17'22″ = 1.4711 rad

X-posunutie: x0 = 9

Y-posunutie: y0 = q = -90

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 8.9553

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 10.0499

Vektor: AB = (1; 10)

Normálový vektor: n = (10; -1)

Stred úsečky AB: M = [9.5; 5]

Rovnica osi úsečky: x+10y-59.5 = 0


Vektor OA = (9; 0) ;   |OA| = 9
Vektor OB = (10; 10) ;   |OB| = 14.1421
Skalárny súčin OA .OB = 90
Uhol ∠ AOB = 45° = 0.7854 rad