Smernica a rovnica priamky 5x-y=45


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[9; 0] a B[10; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 5x-45

Normálový tvar rovnice priamky: 5x-y-45 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+9
y = 5t      ; t ∈ R

Smernica: k = 5

Smerový uhol priamky: φ = 78°41'24″ = 1.3734 rad

X-posunutie: x0 = 9

Y-posunutie: y0 = q = -45

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 8.8252

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.099

Vektor: AB = (1; 5)

Normálový vektor: n = (5; -1)

Stred úsečky AB: M = [9.5; 2.5]

Rovnica osi úsečky: x+5y-22 = 0


Vektor OA = (9; 0) ;   |OA| = 9
Vektor OB = (10; 5) ;   |OB| = 11.1803
Skalárny súčin OA .OB = 90
Uhol ∠ AOB = 26°33'54″ = 0.4636 rad