Smernica a rovnica priamky 3x-y=26


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[9; 1] a B[10; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 3x-26

Normálový tvar rovnice priamky: 3x-y-26 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+9
y = 3t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 3

Smerový uhol priamky: φ = 71°33'54″ = 1.249 rad

X-posunutie: x0 = 8.6667

Y-posunutie: y0 = q = -26

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 8.2219

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 3.1623

Vektor: AB = (1; 3)

Normálový vektor: n = (3; -1)

Stred úsečky AB: M = [9.5; 2.5]

Rovnica osi úsečky: x+3y-17 = 0


Vektor OA = (9; 1) ;   |OA| = 9.0554
Vektor OB = (10; 4) ;   |OB| = 10.7703
Skalárny súčin OA .OB = 94
Uhol ∠ AOB = 15°27'40″ = 0.2698 rad