Smernica a rovnica priamky 10x+y=100


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[9; 10] a B[10; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -10x+100

Normálový tvar rovnice priamky: 10x+y-100 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+9
y = -10t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -10

Smerový uhol priamky: φ = -84°17'22″ = -1.4711 rad

X-posunutie: x0 = 10

Y-posunutie: y0 = q = 100

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 9.9504

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 10.0499

Vektor: AB = (1; -10)

Normálový vektor: n = (10; 1)

Stred úsečky AB: M = [9.5; 5]

Rovnica osi úsečky: x-10y+40.5 = 0


Vektor OA = (9; 10) ;   |OA| = 13.4536
Vektor OB = (10; 0) ;   |OB| = 10
Skalárny súčin OA .OB = 90
Uhol ∠ AOB = 48°46″ = 0.838 rad