Smernica a rovnica priamky 8x+y=82


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[9; 10] a B[10; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -8x+82

Normálový tvar rovnice priamky: 8x+y-82 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+9
y = -8t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -8

Smerový uhol priamky: φ = -82°52'30″ = -1.4464 rad

X-posunutie: x0 = 10.25

Y-posunutie: y0 = q = 82

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 10.1708

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.0623

Vektor: AB = (1; -8)

Normálový vektor: n = (8; 1)

Stred úsečky AB: M = [9.5; 6]

Rovnica osi úsečky: x-8y+38.5 = 0


Vektor OA = (9; 10) ;   |OA| = 13.4536
Vektor OB = (10; 2) ;   |OB| = 10.198
Skalárny súčin OA .OB = 110
Uhol ∠ AOB = 36°42'10″ = 0.6406 rad