Smernica a rovnica priamky 2x+y=28


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[9; 10] a B[10; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -2x+28

Normálový tvar rovnice priamky: 2x+y-28 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+9
y = -2t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -2

Smerový uhol priamky: φ = -63°26'6″ = -1.1071 rad

X-posunutie: x0 = 14

Y-posunutie: y0 = q = 28

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 12.522

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 2.2361

Vektor: AB = (1; -2)

Normálový vektor: n = (2; 1)

Stred úsečky AB: M = [9.5; 9]

Rovnica osi úsečky: x-2y+8.5 = 0


Vektor OA = (9; 10) ;   |OA| = 13.4536
Vektor OB = (10; 8) ;   |OB| = 12.8062
Skalárny súčin OA .OB = 170
Uhol ∠ AOB = 9°21'11″ = 0.1632 rad