Smernica a rovnica priamky 2x+y=23


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[9; 5] a B[10; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -2x+23

Normálový tvar rovnice priamky: 2x+y-23 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+9
y = -2t+5      ; t ∈ R

Smernica: k = -2

Smerový uhol priamky: φ = -63°26'6″ = -1.1071 rad

X-posunutie: x0 = 11.5

Y-posunutie: y0 = q = 23

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 10.2859

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 2.2361

Vektor: AB = (1; -2)

Normálový vektor: n = (2; 1)

Stred úsečky AB: M = [9.5; 4]

Rovnica osi úsečky: x-2y-1.5 = 0


Vektor OA = (9; 5) ;   |OA| = 10.2956
Vektor OB = (10; 3) ;   |OB| = 10.4403
Skalárny súčin OA .OB = 105
Uhol ∠ AOB = 12°21'19″ = 0.2156 rad