Smernica a rovnica priamky 8x+y=80


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[9; 8] a B[10; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -8x+80

Normálový tvar rovnice priamky: 8x+y-80 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+9
y = -8t+8      ; t ∈ R

Smernica: k = -8

Smerový uhol priamky: φ = -82°52'30″ = -1.4464 rad

X-posunutie: x0 = 10

Y-posunutie: y0 = q = 80

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 9.9228

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.0623

Vektor: AB = (1; -8)

Normálový vektor: n = (8; 1)

Stred úsečky AB: M = [9.5; 4]

Rovnica osi úsečky: x-8y+22.5 = 0


Vektor OA = (9; 8) ;   |OA| = 12.0416
Vektor OB = (10; 0) ;   |OB| = 10
Skalárny súčin OA .OB = 90
Uhol ∠ AOB = 41°38'1″ = 0.7266 rad