Smernica a rovnica priamky 7x+y=71


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[9; 8] a B[10; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -7x+71

Normálový tvar rovnice priamky: 7x+y-71 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+9
y = -7t+8      ; t ∈ R

Smernica: k = -7

Smerový uhol priamky: φ = -81°52'12″ = -1.4289 rad

X-posunutie: x0 = 10.1429

Y-posunutie: y0 = q = 71

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 10.0409

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.0711

Vektor: AB = (1; -7)

Normálový vektor: n = (7; 1)

Stred úsečky AB: M = [9.5; 4.5]

Rovnica osi úsečky: x-7y+22 = 0


Vektor OA = (9; 8) ;   |OA| = 12.0416
Vektor OB = (10; 1) ;   |OB| = 10.0499
Skalárny súčin OA .OB = 98
Uhol ∠ AOB = 35°55'23″ = 0.627 rad