Smernica a rovnica priamky 4x+y=44


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[9; 8] a B[10; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -4x+44

Normálový tvar rovnice priamky: 4x+y-44 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+9
y = -4t+8      ; t ∈ R

Smernica: k = -4

Smerový uhol priamky: φ = -75°57'50″ = -1.3258 rad

X-posunutie: x0 = 11

Y-posunutie: y0 = q = 44

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 10.6716

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 4.1231

Vektor: AB = (1; -4)

Normálový vektor: n = (4; 1)

Stred úsečky AB: M = [9.5; 6]

Rovnica osi úsečky: x-4y+14.5 = 0


Vektor OA = (9; 8) ;   |OA| = 12.0416
Vektor OB = (10; 4) ;   |OB| = 10.7703
Skalárny súčin OA .OB = 122
Uhol ∠ AOB = 19°49'56″ = 0.3461 rad