Výpočet integrálu

Numerické integrovanie - výpočet určitého (Riemannovho) integrálu v tvare
abf(x)dx
Zadajte interval <a, b> (štart, stop limity) a integrovanú funkciu.

dx
Obsah pod krivkou f(x) medzi dvomi bodmi sa dá nájsť pomocou určitého integrálu medzi týmito bodmi. Ak chcete nájsť oblasť pod krivkou y = f(x) medzi x = a a x = b, treba integrovať y = f (x) medzi limitmi a a b. Plochy pod osou x vyjdú záporné a plochy nad osou x budú kladné. Integrál je vlastne nekonečný súčet plôch obdĺžnikov nekonečne malej šírky.
⌠a
|  f(x) dx
⌡b