Kalkulačka sčítanie zlomkov a zmiešaných čísel

8/5 + 6 2/7 = 27635 = 731357.8857143

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 6 27 na nepravý zlomok: 6 2/7 = 6 27 = 6 · 7 + 27 = 42 + 27 = 447

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 6 menovateľom 7. Celé číslo 6 je to isté ako 6 * 77 = 427
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 42 do čitateľa 2. Nový čitateľ je 42 + 2 = 44
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 44) nad menovateľa 7.
 2. Sčítanie: 85 + 447 = 8 · 75 · 7 + 44 · 57 · 5 = 5635 + 22035 = 56 + 22035 = 27635
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(5, 7) = 35. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 5 × 7 = 35. V ďaľsom medzikroku výsledný zlomok nie je možné ďalej zjednodušiť krátením.

Vypočítať ďaľší výraz:Kalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.
Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: (7/8-4/5)^2 = (7/8-4/5)2

Príklady použitia:

sčítanie zlomkov: 2/4 + 3/4
sčítanie zlomkov - pravý zlomok, v základnom tvare: 4/6+1/8
sčítanie zlomkov a zmiešaných čísel: 8/5 + 6 2/7
odčítanie zlomkov: 2/3 - 1/2
násobenie zlomkov: 7/8 * 3/9
delenie zlomkov: 1/2 : 3/4
delenie čísla a zlomku: 5 ÷ 1/2
zložený zlomok: 5/8 : 2 2/3
koľko je: 1/12 deleno 1/4
premena desatinného čísla na zlomok: 0.125 na zlomok
0.625 na zlomok
porovnávanie zlomkov: 1/4 2/3
násobenie zlomku celým číslom: 6 * 3/4
umocnenie zlomkov: 3/5^3
umocnenie na zlomok: 16 ^ 1/2
odmocnina zo zlomku: sqrt(1/16)
krátenie a usmerňovanie zlomku: 4/22
zmiešané a desatinné čísla: 1.5 - 1 1/5
odčítanie zmiešaného čísla a zlomku: 1 3/5 - 5/6
operácie so zmiešanými čislami: 8 1/5 + 9 1/2
výraz so zátvorkami: 1/3 * (1/2 - 3 3/8)
konverzia zlomku na percentá: 3/8 %
prevod medzi zlomkom a číslom: 5/8
zlomok zo zlomku: 3/4 z 5/7
násobenie: 2/3 z 3/5
delením nájdite kvocient: 3/5 ÷ 2/3
premena čísla na zlomok: 3.875
virálny problém z Japonska (poradie vyhodnocovania delenie vs. zlomok): 9 - 3 ÷ 1/3 + 1