Kalkulačka sčítanie zlomkov a zmiešaných číselKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

8/5 + 6 2/7 = 276/35 = 7 31/357,8857143

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 6 2/7 na nepravý zlomok: 6 2/7 = 6 2/7 = 6 · 7 + 2/7 = 42 + 2/7 = 44/7

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 6 menovateľom 7. Celé číslo 6 je to isté ako 6 * 7/7 = 42/7
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 42 do čitateľa 2. Nový čitateľ je 42 + 2 = 44
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 44) nad menovateľa 7.
 2. Sčítanie: 8/5 + 44/7 = 8 · 7/5 · 7 + 44 · 5/7 · 5 = 56/35 + 220/35 = 56 + 220/35 = 276/35
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(5, 7) = 35. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 5 × 7 = 35. V ďaľsom medzikroku výsledný zlomok nie je možné ďalej zjednodušiť krátením.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: (7/8-4/5)^2 = (7/8-4/5)2

Zlomky v slovných úlohách:

 • Zložené zlomky
  fractions K trom osminám z jednej tretiny pripočítame päť štvrtín z jednej polovice a súčet násobíme štyrmi. Koľko nám vyjde?
 • Koláčiky
  cakes Na miske bolo niekoľko koláčikov. Janka zjedla tretinu a Danka štvrtinu koláčikov. a) Akú časť koláčikov zjedli? ​ b) Aká časť koláčikov zostala? Výsledky zapíšte ako desatinné číslo a do zošita aj ako zlomky.
 • Štyri pätiny
  fractions Koľko sú 4/5 zo súčtu čísel (-4,95) a (-11,05) ?
 • Prevody jednotiek
  meter Preveďte nasledovné údaje o dĺžke
 • Súčet zlomkov
  fractions Aký je súčet 2/3 + 3/5?
 • Hodiny
  clocks Ak je teraz 7:38, koľko bude o 30033996480 minút?
 • Kvetinárstvo
  flowers V kvetinárstve majú 50 tulipánov a 5-krát menej ruží. Koľko kvetov majú v kvetinárstve?
 • Rad, rady ...
  sequence_geo Určte súčet nekonečného radu: 1/3+1/9+1/27+1/81.. .
 • Vypočítaj 5
  plusminus Vypočítaj väčšieho z dvoch štítancov ak vieš že menší štítanec je tretinou väčšieho a ich súčet je 48.
 • Čísla 11
  numbers2 Koľko sú 2/3 zo súčtu čísel (0,10) a (-5,3)?
 • Desatinné číslo
  fractions Zapíšte zlomkom A/B v základnom tvare desatinné číslo 6,015111111... (s nekonečným desatinným rozvojom).
 • Zlomok
  Gauss_stamp Číslo ? zapíšte ako zlomok a/b, kde a je čitateľ a b menovateľ. a, b - prirodzené čísla.
 • Sudy
  sudy Pán má 42 sudov. Šestina z nich je naplnená limonádou, tretina z nich je naplnená vínom a polovica je prázdna. Vypočítaj koľko je ktorých sudov.


slovné úlohy - viacej »