Směrnice a rovnice přímky 9x-10y=-10


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 1] a B[10; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.9x+1

Normálový tvar rovnice přímky: 9x-10y+10 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 10t
y = 9t+1      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.9

Směrový úhel přímky: φ = 41°59'14″ = 0.7328 rad

X-posunutí: x0 = -1.1111

Y-posunutí: y0 = q = 1

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 0.7433

Délka úsečky AB: |AB| = 13.4536

Vektor: AB = (10; 9)

Normálový vektor: n = (9; -10)

střed úsečky AB: M = [5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 10x+9y-99.5 = 0


Vektor OA = (0; 1) ;   |OA| = 1
Vektor OB = (10; 10) ;   |OB| = 14.1421
Skalární součin OA .OB = 10
Úhel ∠ AOB = 45° = 0.7854 rad