Směrnice a rovnice přímky 7x-10y=-10


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 1] a B[10; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.7x+1

Normálový tvar rovnice přímky: 7x-10y+10 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 10t
y = 7t+1      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.7

Směrový úhel přímky: φ = 34°59'31″ = 0.6107 rad

X-posunutí: x0 = -1.4286

Y-posunutí: y0 = q = 1

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 0.8192

Délka úsečky AB: |AB| = 12.2066

Vektor: AB = (10; 7)

Normálový vektor: n = (7; -10)

střed úsečky AB: M = [5; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 10x+7y-81.5 = 0


Vektor OA = (0; 1) ;   |OA| = 1
Vektor OB = (10; 8) ;   |OB| = 12.8062
Skalární součin OA .OB = 8
Úhel ∠ AOB = 51°20'25″ = 0.8961 rad