Směrnice a rovnice přímky x+5y=5


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 1] a B[5; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.2x+1

Normálový tvar rovnice přímky: x+5y-5 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 5t
y = -t+1      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.2

Směrový úhel přímky: φ = -11°18'36″ = -0.1974 rad

X-posunutí: x0 = 5

Y-posunutí: y0 = q = 1

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 0.9806

Délka úsečky AB: |AB| = 5.099

Vektor: AB = (5; -1)

Normálový vektor: n = (1; 5)

střed úsečky AB: M = [2.5; 0.5]

Rovnica osi úsečky: 5x-y-12 = 0


Vektor OA = (0; 1) ;   |OA| = 1
Vektor OB = (5; 0) ;   |OB| = 5
Skalární součin OA .OB = 0
Úhel ∠ AOB = 90° = 1.5708 rad