Směrnice a rovnice přímky 7x+2y=20


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 10] a B[2; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -3.5x+10

Normálový tvar rovnice přímky: 7x+2y-20 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 2t
y = -7t+10      ; t ∈ R

Směrnice: k = -3.5

Směrový úhel přímky: φ = -74°3'17″ = -1.2925 rad

X-posunutí: x0 = 2.8571

Y-posunutí: y0 = q = 10

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 2.7472

Délka úsečky AB: |AB| = 7.2801

Vektor: AB = (2; -7)

Normálový vektor: n = (7; 2)

střed úsečky AB: M = [1; 6.5]

Rovnica osi úsečky: 2x-7y+43.5 = 0


Vektor OA = (0; 10) ;   |OA| = 10
Vektor OB = (2; 3) ;   |OB| = 3.6056
Skalární součin OA .OB = 30
Úhel ∠ AOB = 33°41'24″ = 0.588 rad