Směrnice a rovnice přímky 2x+4y=40


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 10] a B[4; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.5x+10

Normálový tvar rovnice přímky: 2x+4y-40 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 4t
y = -2t+10      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.5

Směrový úhel přímky: φ = -26°33'54″ = -0.4636 rad

X-posunutí: x0 = 20

Y-posunutí: y0 = q = 10

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 8.9443

Délka úsečky AB: |AB| = 4.4721

Vektor: AB = (4; -2)

Normálový vektor: n = (2; 4)

střed úsečky AB: M = [2; 9]

Rovnica osi úsečky: 4x-2y+10 = 0


Vektor OA = (0; 10) ;   |OA| = 10
Vektor OB = (4; 8) ;   |OB| = 8.9443
Skalární součin OA .OB = 80
Úhel ∠ AOB = 26°33'54″ = 0.4636 rad