Směrnice a rovnice přímky 2x+y=2


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 2] a B[1; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -2x+2

Normálový tvar rovnice přímky: 2x+y-2 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t
y = -2t+2      ; t ∈ R

Směrnice: k = -2

Směrový úhel přímky: φ = -63°26'6″ = -1.1071 rad

X-posunutí: x0 = 1

Y-posunutí: y0 = q = 2

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 0.8944

Délka úsečky AB: |AB| = 2.2361

Vektor: AB = (1; -2)

Normálový vektor: n = (2; 1)

střed úsečky AB: M = [0.5; 1]

Rovnica osi úsečky: x-2y+1.5 = 0


Vektor OA = (0; 2) ;   |OA| = 2
Vektor OB = (1; 0) ;   |OB| = 1
Skalární součin OA .OB = 0
Úhel ∠ AOB = 90° = 1.5708 rad