Směrnice a rovnice přímky x-y=-2


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 2] a B[1; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = x+2

Normálový tvar rovnice přímky: x-y+2 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t
y = t+2      ; t ∈ R

Směrnice: k = 1

Směrový úhel přímky: φ = 45° = 0.7854 rad

X-posunutí: x0 = -2

Y-posunutí: y0 = q = 2

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 1.4142

Délka úsečky AB: |AB| = 1.4142

Vektor: AB = (1; 1)

Normálový vektor: n = (1; -1)

střed úsečky AB: M = [0.5; 2.5]

Rovnica osi úsečky: x+y-3 = 0


Vektor OA = (0; 2) ;   |OA| = 2
Vektor OB = (1; 3) ;   |OB| = 3.1623
Skalární součin OA .OB = 6
Úhel ∠ AOB = 18°26'6″ = 0.3218 rad