Směrnice a rovnice přímky x+10y=20


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 2] a B[10; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.1x+2

Normálový tvar rovnice přímky: x+10y-20 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 10t
y = -t+2      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.1

Směrový úhel přímky: φ = -5°42'38″ = -0.0997 rad

X-posunutí: x0 = 20

Y-posunutí: y0 = q = 2

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 1.9901

Délka úsečky AB: |AB| = 10.0499

Vektor: AB = (10; -1)

Normálový vektor: n = (1; 10)

střed úsečky AB: M = [5; 1.5]

Rovnica osi úsečky: 10x-y-48.5 = 0


Vektor OA = (0; 2) ;   |OA| = 2
Vektor OB = (10; 1) ;   |OB| = 10.0499
Skalární součin OA .OB = 2
Úhel ∠ AOB = 84°17'22″ = 1.4711 rad