Směrnice a rovnice přímky x+2y=4


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 2] a B[2; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.5x+2

Normálový tvar rovnice přímky: x+2y-4 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 2t
y = -t+2      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.5

Směrový úhel přímky: φ = -26°33'54″ = -0.4636 rad

X-posunutí: x0 = 4

Y-posunutí: y0 = q = 2

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 1.7889

Délka úsečky AB: |AB| = 2.2361

Vektor: AB = (2; -1)

Normálový vektor: n = (1; 2)

střed úsečky AB: M = [1; 1.5]

Rovnica osi úsečky: 2x-y-0.5 = 0


Vektor OA = (0; 2) ;   |OA| = 2
Vektor OB = (2; 1) ;   |OB| = 2.2361
Skalární součin OA .OB = 2
Úhel ∠ AOB = 63°26'6″ = 1.1071 rad