Směrnice a rovnice přímky x+3y=6


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 2] a B[3; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.3333x+2

Normálový tvar rovnice přímky: x+3y-6 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 3t
y = -t+2      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.3333

Směrový úhel přímky: φ = -18°26'6″ = -0.3218 rad

X-posunutí: x0 = 6

Y-posunutí: y0 = q = 2

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 1.8974

Délka úsečky AB: |AB| = 3.1623

Vektor: AB = (3; -1)

Normálový vektor: n = (1; 3)

střed úsečky AB: M = [1.5; 1.5]

Rovnica osi úsečky: 3x-y-3 = 0


Vektor OA = (0; 2) ;   |OA| = 2
Vektor OB = (3; 1) ;   |OB| = 3.1623
Skalární součin OA .OB = 2
Úhel ∠ AOB = 71°33'54″ = 1.249 rad