Směrnice a rovnice přímky x-3y=-6


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:
Line slope diagram

Přímka vedená body A[0; 2] a B[3; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.3333x+2

Normálový tvar rovnice přímky: x-3y+6 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 3t
y = t+2      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.3333

Směrový úhel přímky: φ = 18°26'6″ = 0.3218 rad

X-posunutí: x0 = -6

Y-posunutí: y0 = q = 2

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 1.8974

Délka úsečky AB: |AB| = 3.1623

Vektor: AB = (3; 1)

Normálový vektor: n = (1; -3)

střed úsečky AB: M = [1.5; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 3x+y-7 = 0


Vektor OA = (0; 2) ;   |OA| = 2
Vektor OB = (3; 3) ;   |OB| = 4.2426
Skalární součin OA .OB = 6
Úhel ∠ AOB = 45° = 0.7854 rad