Směrnice a rovnice přímky x+8y=16


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:
Line slope diagram

Přímka vedená body A[0; 2] a B[8; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.125x+2

Normálový tvar rovnice přímky: x+8y-16 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 8t
y = -t+2      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.125

Směrový úhel přímky: φ = -7°7'30″ = -0.1244 rad

X-posunutí: x0 = 16

Y-posunutí: y0 = q = 2

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 1.9846

Délka úsečky AB: |AB| = 8.0623

Vektor: AB = (8; -1)

Normálový vektor: n = (1; 8)

střed úsečky AB: M = [4; 1.5]

Rovnica osi úsečky: 8x-y-30.5 = 0


Vektor OA = (0; 2) ;   |OA| = 2
Vektor OB = (8; 1) ;   |OB| = 8.0623
Skalární součin OA .OB = 2
Úhel ∠ AOB = 82°52'30″ = 1.4464 rad