Směrnice a rovnice přímky 2x+9y=18


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 2] a B[9; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.2222x+2

Normálový tvar rovnice přímky: 2x+9y-18 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 9t
y = -2t+2      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.2222

Směrový úhel přímky: φ = -12°31'44″ = -0.2187 rad

X-posunutí: x0 = 9

Y-posunutí: y0 = q = 2

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 1.9524

Délka úsečky AB: |AB| = 9.2195

Vektor: AB = (9; -2)

Normálový vektor: n = (2; 9)

střed úsečky AB: M = [4.5; 1]

Rovnica osi úsečky: 9x-2y-38.5 = 0


Vektor OA = (0; 2) ;   |OA| = 2
Vektor OB = (9; 0) ;   |OB| = 9
Skalární součin OA .OB = 0
Úhel ∠ AOB = 90° = 1.5708 rad