Směrnice a rovnice přímky 2x-9y=-18


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 2] a B[9; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.2222x+2

Normálový tvar rovnice přímky: 2x-9y+18 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 9t
y = 2t+2      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.2222

Směrový úhel přímky: φ = 12°31'44″ = 0.2187 rad

X-posunutí: x0 = -9

Y-posunutí: y0 = q = 2

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 1.9524

Délka úsečky AB: |AB| = 9.2195

Vektor: AB = (9; 2)

Normálový vektor: n = (2; -9)

střed úsečky AB: M = [4.5; 3]

Rovnica osi úsečky: 9x+2y-46.5 = 0


Vektor OA = (0; 2) ;   |OA| = 2
Vektor OB = (9; 4) ;   |OB| = 9.8489
Skalární součin OA .OB = 8
Úhel ∠ AOB = 66°2'15″ = 1.1526 rad