Směrnice a rovnice přímky x+y=3


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 3] a B[1; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -x+3

Normálový tvar rovnice přímky: x+y-3 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t
y = -t+3      ; t ∈ R

Směrnice: k = -1

Směrový úhel přímky: φ = -45° = -0.7854 rad

X-posunutí: x0 = 3

Y-posunutí: y0 = q = 3

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 2.1213

Délka úsečky AB: |AB| = 1.4142

Vektor: AB = (1; -1)

Normálový vektor: n = (1; 1)

střed úsečky AB: M = [0.5; 2.5]

Rovnica osi úsečky: x-y+2 = 0


Vektor OA = (0; 3) ;   |OA| = 3
Vektor OB = (1; 2) ;   |OB| = 2.2361
Skalární součin OA .OB = 6
Úhel ∠ AOB = 26°33'54″ = 0.4636 rad