Směrnice a rovnice přímky 7x-4y=-12


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 3] a B[4; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 1.75x+3

Normálový tvar rovnice přímky: 7x-4y+12 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 4t
y = 7t+3      ; t ∈ R

Směrnice: k = 1.75

Směrový úhel přímky: φ = 60°15'18″ = 1.0517 rad

X-posunutí: x0 = -1.7143

Y-posunutí: y0 = q = 3

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 1.4884

Délka úsečky AB: |AB| = 8.0623

Vektor: AB = (4; 7)

Normálový vektor: n = (7; -4)

střed úsečky AB: M = [2; 6.5]

Rovnica osi úsečky: 4x+7y-53.5 = 0


Vektor OA = (0; 3) ;   |OA| = 3
Vektor OB = (4; 10) ;   |OB| = 10.7703
Skalární součin OA .OB = 30
Úhel ∠ AOB = 21°48'5″ = 0.3805 rad