Směrnice a rovnice přímky 5x-7y=-21


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 3] a B[7; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.7143x+3

Normálový tvar rovnice přímky: 5x-7y+21 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 7t
y = 5t+3      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.7143

Směrový úhel přímky: φ = 35°32'16″ = 0.6202 rad

X-posunutí: x0 = -4.2

Y-posunutí: y0 = q = 3

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 2.4412

Délka úsečky AB: |AB| = 8.6023

Vektor: AB = (7; 5)

Normálový vektor: n = (5; -7)

střed úsečky AB: M = [3.5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 7x+5y-52 = 0


Vektor OA = (0; 3) ;   |OA| = 3
Vektor OB = (7; 8) ;   |OB| = 10.6301
Skalární součin OA .OB = 24
Úhel ∠ AOB = 41°11'9″ = 0.7188 rad