Směrnice a rovnice přímky 3x+y=4


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 4] a B[1; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -3x+4

Normálový tvar rovnice přímky: 3x+y-4 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t
y = -3t+4      ; t ∈ R

Směrnice: k = -3

Směrový úhel přímky: φ = -71°33'54″ = -1.249 rad

X-posunutí: x0 = 1.3333

Y-posunutí: y0 = q = 4

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 1.2649

Délka úsečky AB: |AB| = 3.1623

Vektor: AB = (1; -3)

Normálový vektor: n = (3; 1)

střed úsečky AB: M = [0.5; 2.5]

Rovnica osi úsečky: x-3y+7 = 0


Vektor OA = (0; 4) ;   |OA| = 4
Vektor OB = (1; 1) ;   |OB| = 1.4142
Skalární součin OA .OB = 4
Úhel ∠ AOB = 45° = 0.7854 rad