Směrnice a rovnice přímky x-2y=-8


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 4] a B[2; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.5x+4

Normálový tvar rovnice přímky: x-2y+8 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 2t
y = t+4      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.5

Směrový úhel přímky: φ = 26°33'54″ = 0.4636 rad

X-posunutí: x0 = -8

Y-posunutí: y0 = q = 4

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 3.5777

Délka úsečky AB: |AB| = 2.2361

Vektor: AB = (2; 1)

Normálový vektor: n = (1; -2)

střed úsečky AB: M = [1; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 2x+y-6.5 = 0


Vektor OA = (0; 4) ;   |OA| = 4
Vektor OB = (2; 5) ;   |OB| = 5.3852
Skalární součin OA .OB = 20
Úhel ∠ AOB = 21°48'5″ = 0.3805 rad