Směrnice a rovnice přímky 2x+3y=12


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 4] a B[3; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.6667x+4

Normálový tvar rovnice přímky: 2x+3y-12 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 3t
y = -2t+4      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.6667

Směrový úhel přímky: φ = -33°41'24″ = -0.588 rad

X-posunutí: x0 = 6

Y-posunutí: y0 = q = 4

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 3.3282

Délka úsečky AB: |AB| = 3.6056

Vektor: AB = (3; -2)

Normálový vektor: n = (2; 3)

střed úsečky AB: M = [1.5; 3]

Rovnica osi úsečky: 3x-2y+1.5 = 0


Vektor OA = (0; 4) ;   |OA| = 4
Vektor OB = (3; 2) ;   |OB| = 3.6056
Skalární součin OA .OB = 8
Úhel ∠ AOB = 56°18'36″ = 0.9828 rad