Směrnice a rovnice přímky x-3y=-12


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 4] a B[3; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.3333x+4

Normálový tvar rovnice přímky: x-3y+12 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 3t
y = t+4      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.3333

Směrový úhel přímky: φ = 18°26'6″ = 0.3218 rad

X-posunutí: x0 = -12

Y-posunutí: y0 = q = 4

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 3.7947

Délka úsečky AB: |AB| = 3.1623

Vektor: AB = (3; 1)

Normálový vektor: n = (1; -3)

střed úsečky AB: M = [1.5; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 3x+y-9 = 0


Vektor OA = (0; 4) ;   |OA| = 4
Vektor OB = (3; 5) ;   |OB| = 5.831
Skalární součin OA .OB = 20
Úhel ∠ AOB = 30°57'50″ = 0.5404 rad