Směrnice a rovnice přímky 4x+5y=20


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 4] a B[5; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.8x+4

Normálový tvar rovnice přímky: 4x+5y-20 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 5t
y = -4t+4      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.8

Směrový úhel přímky: φ = -38°39'35″ = -0.6747 rad

X-posunutí: x0 = 5

Y-posunutí: y0 = q = 4

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 3.1235

Délka úsečky AB: |AB| = 6.4031

Vektor: AB = (5; -4)

Normálový vektor: n = (4; 5)

střed úsečky AB: M = [2.5; 2]

Rovnica osi úsečky: 5x-4y-4.5 = 0


Vektor OA = (0; 4) ;   |OA| = 4
Vektor OB = (5; 0) ;   |OB| = 5
Skalární součin OA .OB = 0
Úhel ∠ AOB = 90° = 1.5708 rad