Směrnice a rovnice přímky 2x+5y=20


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 4] a B[5; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.4x+4

Normálový tvar rovnice přímky: 2x+5y-20 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 5t
y = -2t+4      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.4

Směrový úhel přímky: φ = -21°48'5″ = -0.3805 rad

X-posunutí: x0 = 10

Y-posunutí: y0 = q = 4

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 3.7139

Délka úsečky AB: |AB| = 5.3852

Vektor: AB = (5; -2)

Normálový vektor: n = (2; 5)

střed úsečky AB: M = [2.5; 3]

Rovnica osi úsečky: 5x-2y-6.5 = 0


Vektor OA = (0; 4) ;   |OA| = 4
Vektor OB = (5; 2) ;   |OB| = 5.3852
Skalární součin OA .OB = 8
Úhel ∠ AOB = 68°11'55″ = 1.1903 rad