Směrnice a rovnice přímky x+5y=20


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 4] a B[5; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.2x+4

Normálový tvar rovnice přímky: x+5y-20 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 5t
y = -t+4      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.2

Směrový úhel přímky: φ = -11°18'36″ = -0.1974 rad

X-posunutí: x0 = 20

Y-posunutí: y0 = q = 4

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 3.9223

Délka úsečky AB: |AB| = 5.099

Vektor: AB = (5; -1)

Normálový vektor: n = (1; 5)

střed úsečky AB: M = [2.5; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 5x-y-9 = 0


Vektor OA = (0; 4) ;   |OA| = 4
Vektor OB = (5; 3) ;   |OB| = 5.831
Skalární součin OA .OB = 12
Úhel ∠ AOB = 59°2'10″ = 1.0304 rad