Směrnice a rovnice přímky x+y=5


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 5] a B[1; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -x+5

Normálový tvar rovnice přímky: x+y-5 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t
y = -t+5      ; t ∈ R

Směrnice: k = -1

Směrový úhel přímky: φ = -45° = -0.7854 rad

X-posunutí: x0 = 5

Y-posunutí: y0 = q = 5

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 3.5355

Délka úsečky AB: |AB| = 1.4142

Vektor: AB = (1; -1)

Normálový vektor: n = (1; 1)

střed úsečky AB: M = [0.5; 4.5]

Rovnica osi úsečky: x-y+4 = 0


Vektor OA = (0; 5) ;   |OA| = 5
Vektor OB = (1; 4) ;   |OB| = 4.1231
Skalární součin OA .OB = 20
Úhel ∠ AOB = 14°2'10″ = 0.245 rad