Směrnice a rovnice přímky -y=-5


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 5] a B[1; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 5

Normálový tvar rovnice přímky: -y+5 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t
y = 5      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0

Směrový úhel přímky: φ = 0° = 0 rad

X-posunutí: x0 = N/A

Y-posunutí: y0 = q = 5

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 5

Délka úsečky AB: |AB| = 1

Vektor: AB = (1; 0)

Normálový vektor: n = (0; -1)

střed úsečky AB: M = [0.5; 5]

Rovnica osi úsečky: x-0.5 = 0


Vektor OA = (0; 5) ;   |OA| = 5
Vektor OB = (1; 5) ;   |OB| = 5.099
Skalární součin OA .OB = 25
Úhel ∠ AOB = 11°18'36″ = 0.1974 rad