Směrnice a rovnice přímky x+10y=50


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 5] a B[10; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.1x+5

Normálový tvar rovnice přímky: x+10y-50 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 10t
y = -t+5      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.1

Směrový úhel přímky: φ = -5°42'38″ = -0.0997 rad

X-posunutí: x0 = 50

Y-posunutí: y0 = q = 5

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 4.9752

Délka úsečky AB: |AB| = 10.0499

Vektor: AB = (10; -1)

Normálový vektor: n = (1; 10)

střed úsečky AB: M = [5; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 10x-y-45.5 = 0


Vektor OA = (0; 5) ;   |OA| = 5
Vektor OB = (10; 4) ;   |OB| = 10.7703
Skalární součin OA .OB = 20
Úhel ∠ AOB = 68°11'55″ = 1.1903 rad