Směrnice a rovnice přímky 3x-2y=-10


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 5] a B[2; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 1.5x+5

Normálový tvar rovnice přímky: 3x-2y+10 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 2t
y = 3t+5      ; t ∈ R

Směrnice: k = 1.5

Směrový úhel přímky: φ = 56°18'36″ = 0.9828 rad

X-posunutí: x0 = -3.3333

Y-posunutí: y0 = q = 5

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 2.7735

Délka úsečky AB: |AB| = 3.6056

Vektor: AB = (2; 3)

Normálový vektor: n = (3; -2)

střed úsečky AB: M = [1; 6.5]

Rovnica osi úsečky: 2x+3y-21.5 = 0


Vektor OA = (0; 5) ;   |OA| = 5
Vektor OB = (2; 8) ;   |OB| = 8.2462
Skalární součin OA .OB = 40
Úhel ∠ AOB = 14°2'10″ = 0.245 rad