Směrnice a rovnice přímky 5x-3y=-15


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 5] a B[3; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 1.6667x+5

Normálový tvar rovnice přímky: 5x-3y+15 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 3t
y = 5t+5      ; t ∈ R

Směrnice: k = 1.6667

Směrový úhel přímky: φ = 59°2'10″ = 1.0304 rad

X-posunutí: x0 = -3

Y-posunutí: y0 = q = 5

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 2.5725

Délka úsečky AB: |AB| = 5.831

Vektor: AB = (3; 5)

Normálový vektor: n = (5; -3)

střed úsečky AB: M = [1.5; 7.5]

Rovnica osi úsečky: 3x+5y-42 = 0


Vektor OA = (0; 5) ;   |OA| = 5
Vektor OB = (3; 10) ;   |OB| = 10.4403
Skalární součin OA .OB = 50
Úhel ∠ AOB = 16°41'57″ = 0.2915 rad