Směrnice a rovnice přímky x-3y=-15


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 5] a B[3; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.3333x+5

Normálový tvar rovnice přímky: x-3y+15 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 3t
y = t+5      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.3333

Směrový úhel přímky: φ = 18°26'6″ = 0.3218 rad

X-posunutí: x0 = -15

Y-posunutí: y0 = q = 5

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 4.7434

Délka úsečky AB: |AB| = 3.1623

Vektor: AB = (3; 1)

Normálový vektor: n = (1; -3)

střed úsečky AB: M = [1.5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 3x+y-10 = 0


Vektor OA = (0; 5) ;   |OA| = 5
Vektor OB = (3; 6) ;   |OB| = 6.7082
Skalární součin OA .OB = 30
Úhel ∠ AOB = 26°33'54″ = 0.4636 rad