Směrnice a rovnice přímky 3x-4y=-20


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 5] a B[4; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.75x+5

Normálový tvar rovnice přímky: 3x-4y+20 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 4t
y = 3t+5      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.75

Směrový úhel přímky: φ = 36°52'12″ = 0.6435 rad

X-posunutí: x0 = -6.6667

Y-posunutí: y0 = q = 5

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 4

Délka úsečky AB: |AB| = 5

Vektor: AB = (4; 3)

Normálový vektor: n = (3; -4)

střed úsečky AB: M = [2; 6.5]

Rovnica osi úsečky: 4x+3y-27.5 = 0


Vektor OA = (0; 5) ;   |OA| = 5
Vektor OB = (4; 8) ;   |OB| = 8.9443
Skalární součin OA .OB = 40
Úhel ∠ AOB = 26°33'54″ = 0.4636 rad