Směrnice a rovnice přímky 5x+7y=35


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 5] a B[7; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.7143x+5

Normálový tvar rovnice přímky: 5x+7y-35 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 7t
y = -5t+5      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.7143

Směrový úhel přímky: φ = -35°32'16″ = -0.6202 rad

X-posunutí: x0 = 7

Y-posunutí: y0 = q = 5

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 4.0687

Délka úsečky AB: |AB| = 8.6023

Vektor: AB = (7; -5)

Normálový vektor: n = (5; 7)

střed úsečky AB: M = [3.5; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 7x-5y-12 = 0


Vektor OA = (0; 5) ;   |OA| = 5
Vektor OB = (7; 0) ;   |OB| = 7
Skalární součin OA .OB = 0
Úhel ∠ AOB = 90° = 1.5708 rad