Směrnice a rovnice přímky 6x+y=6


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 6] a B[1; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -6x+6

Normálový tvar rovnice přímky: 6x+y-6 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t
y = -6t+6      ; t ∈ R

Směrnice: k = -6

Směrový úhel přímky: φ = -80°32'16″ = -1.4056 rad

X-posunutí: x0 = 1

Y-posunutí: y0 = q = 6

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 0.9864

Délka úsečky AB: |AB| = 6.0828

Vektor: AB = (1; -6)

Normálový vektor: n = (6; 1)

střed úsečky AB: M = [0.5; 3]

Rovnica osi úsečky: x-6y+17.5 = 0


Vektor OA = (0; 6) ;   |OA| = 6
Vektor OB = (1; 0) ;   |OB| = 1
Skalární součin OA .OB = 0
Úhel ∠ AOB = 90° = 1.5708 rad